Milieu en duurzaamheid

Meander voert een stevig milieubeleid. Duurzaamheid staat daarin voorop maar ook het voldoen aan wettelijke milieuregels. Meander wil energie besparen, minder CO2 uitstoten en meer afval hergebruiken. Ook kijkt het ziekenhuis hoe het gebruik van de auto teruggedrongen kan worden en verspilling van voedsel verminderd kan worden.

Tot 2050 wil het ziekenhuis de eigen CO2-uitstoot met minstens 95% verminderen. Dit betekent dat we veel energie gaan besparen en daarnaast onderzoeken we of we onze eigen energie duurzaam kunnen opwekken. Waar dit niet lukt, kopen we duurzaam geproduceerde stroom in.

Green Deal Zorg II

In 2019 sloot Meander Medisch Centrum zich aan bij de Green Deal Zorg II. Hiermee onderstreepte Meander het belang dat zij hecht aan een verantwoord duurzaamheidsbeleid voor het ziekenhuis als organisatie. Want ook een ziekenhuis vormt een grote belasting voor het milieu. Zo is de hoeveelheid afval die het ziekenhuis produceert en het verbruik van energie en water vergelijkbaar met een flinke woonwijk. Uit onderzoek blijkt dat de zorgsector voor vijf tot negen procent bijdraagt aan de totale milieubelasting en daarmee ook medeverantwoordelijk is voor de toenemende druk op het milieu. Dit schept meer dan ooit de verplichting om ook vanuit Meander een bijdrage te leveren aan een duurzame, schone en gezonde samenleving. Behalve aan de Green Deal Zorg II doet Meander ook mee aan de landelijke energietransitie zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord. Ook gaat Meander op voor de kwalificatie Brons in de zogeheten Milieuthermometer Zorg.

Milly Attema, ziekenhuisapotheker en trekker Green Team:
“Ik ben er trots op dat bijna alle afdelingen in de apotheek in hun jaarplan 2022 één of meerdere duurzaamheidsprojecten hebben opgenomen. De transmurale apotheek gaat flink inzetten op digitaliseren van de processen, zoals het digitaal verwerken van recepten, factureren via de mail, verwijzen naar de Kijksluiter in plaats van papieren informatie meegeven. Ook bij de GGZ-instellingen, waarvoor we de farmaceutische dienstverlening verzorgen, gaan we over op elektronische toedienregistratie. We gaan in 2022 weer flink wat stappen zetten!”

Duurzaamheidsbeleid

Hoe krijgt dit duurzaamheidsbeleid vorm in Meander? Allereerst zijn in het Milieubeleidsplan 2020-2024 een eigen visie en ambitie geformuleerd op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hierin staan de doelen voor bijvoorbeeld energiebesparing, afvalreductie, vervoersmanagement, grondstoffengebruik, duurzaam (ver)bouwen en terugdringen van emissies. In de praktijk wordt al gewerkt aan de voorbereidingen en realisatie van de volgende zaken.

In 2020 is begonnen met het vervangen van alle lampen in 3800 armaturen door zuinige LED- lampen. Op de OK is gestart met een proef voor de inzameling en recycling van kunststofafval. Als deze proef succesvol verloopt, wordt onderzocht of meerdere afdelingen kunnen meedoen. Verder wordt er onderzoek gedaan naar vergistingsapparatuur voor etensresten en een sterilisator voor specifiek ziekenhuisafval. Op basis van een onderzoek naar energiebesparing wordt gewerkt aan een routekaart voor de energietransitie in Meander. De routekaart stippelt uit hoe we tot 2030, zoals in het Klimaatakkoord vastgelegd, onze CO2-uitstoot met minstens 49% gaan beperken. Voor het inperken van de CO2 uitstoot door verkeer en vervoer is een vervoersplan opgesteld. Ook dit staat op de rol voor besluitvorming.

Een duurzaam Meander is niet alleen de verantwoordelijkheid van de milieucoördinator of groepjes van enthousiaste medewerkers. Iedereen kan een bijdrage leveren de verduurzaming van ons ziekenhuis. De oprichting van de Green Teams is daar een mooi voorbeeld van.

UITGELICHT

Green Teams in Meander

De landelijke Duurzame Dinsdag was een mooie aanleiding om aandacht te besteden aan de oprichting van Green Teams binnen Meander. Zo ging begin 2021 het Green Team van de Apotheek van start. Ook binnen het OK-centrum, de kliniek en polikliniek zijn Green Teams opgericht. Enthousiaste medewerkers trekken samen op en zetten het onderwerp duurzaamheid hoger op de agenda in Meander. Met kleine stappen maken zij een groot verschil.

Bijna iedere afdeling van de Apotheek (laboratorium, bereidingen, dienstverlening, poliklinische apotheek, ICT, GGZ) is in het Green Team vertegenwoordigd. Het Green Team Apotheek ontstond vanuit de behoefte om de hoeveelheid afval, zoals plastic verpakkingsmateriaal van geneesmiddelen, en het gebruik van papier om te printen te verminderen. Er is veel gedaan aan bewustwording, bijvoorbeeld door maandelijks in de apotheeknieuwsbrief een bericht van het Green Team te plaatsen. Een grote actie was het afschaffen van de wegwerpbekertjes bij de koffieautomaat in de apotheek; alle apotheekmedewerkers hebben nu een op-naam gestelde mok die na gebruik met koud water wordt afgespoeld en zo nu en dan in de vaatwasser wordt gezet. Ook is een systeem geïmplementeerd om elektronisch een handtekening te kunnen zetten, waardoor het uitprinten en tekenen van veel documenten in de apotheek tot het verleden behoort. Het discipline-overstijgend onderwijs van de arts-assistenten in Meander stond in 2022 volledig in het teken van duurzaamheid; artsen kunnen bij het voorschrijven van medicatie duurzame keuzes maken en zo een concrete bijdrage leveren.