Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Meander behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Onder cliënten wordt verstaan (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers. De zorg die in Meander wordt gegeven, dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt. De belangrijkste missie van de Cliëntenraad is het laten horen van de stem van de cliënten van Meander en hier serieus mee omgaan. De Cliëntenraad heeft tot doel de patiëntenparticipatie te bevorderen en voor de rechten van cliënten op te komen.

De Cliëntenraad denkt actief mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De raad bestaat uit negen leden en vergadert maandelijks. Daarnaast is er overleg met diverse werkgroepen van Meander. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf over zaken die voor cliënten van belang zijn zoals patiënttevredenheid, kwaliteit, communicatie, financiële zaken, huisvesting en belangrijke wijzigingen in de organisatie. Ook kan de Cliëntenraad invloed uitoefenen op de samenstelling van de Raad van Toezicht. De werkwijze, rechten en plichten van de Cliëntenraad staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Kijk voor meer informatie op de pagina van de Cliëntenraad op de website van Meander.

Samenstelling Cliëntenraad 2021

Willy Heuveling, voorzitter
Wilfrido Alvarez
Leonie Birch Bloks
Marije Lebens
Nienke Klerk
Alice van Dalen
Stasiu Kowalski
Wim Ansen
Albert-Jan van Wageningen