Bestuur en toezicht

Voor de Raad van Bestuur en het bestuur van het MSB is samenwerking essentieel, door de coronacrisis meer dan ooit. In het tweewekelijkse Bestuurlijk Overleg van Raad van Bestuur en bestuur van de Medische Staf vindt besluitvorming plaats over strategische, ziekenhuisbrede onderwerpen. Ook de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht werken intensief samen, ieder vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden met als doel continuïteit van zorg op langere termijn.

Raad van Bestuur

Voor de bezoldiging van de leden Raad van Bestuur wordt het beloningsbeleid van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg gevolgd. Ook handelt Meander binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Samenstelling Raad van Bestuur
Tot 1 oktober 2021 kende Meander een tweehoofdige Raad van Bestuur: voorzitter de heer F.P. (Frank) de Reij en lid mevrouw A.S (Astrid) Posthouwer. Per 1 oktober is de heer D.P. (Dietrich) van Gorsel toegetreden tot de Raad van Bestuur als CFO.

De heer drs. ir. F.P. (Frank) de Reij
Bestuursfunctie: CEO
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting tandheelkundige zorgverlening in ’s-Hertogenbosch
Lid Raad van Commissarissen HappyNurse Thuiszorg in Den Haag

Mevrouw drs. A.S. (Astrid) Posthouwer
Bestuursfunctie: COO

De heer drs. ing. D.P. (Dietrich) van Gorsel EMFC RC
Bestuursfunctie: CFO, per 01-10-2021

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is ook in 2021 in staat gebleken om op een positief-kritische wijze haar toezichthoudende rol te vervullen met focus op de maatschappelijke opdracht van Meander en hoe deze gestalte krijgt in specifieke doelstellingen. Op de agenda van de Raad van Toezicht wordt periodiek de kwaliteit van zorg, de organisatie en strategie, financiën, informatieveiligheid en risicomanagement besproken. De Raad van Toezicht kwam in verslagjaar 2021, naast tussendoor geplande bijeenkomsten, zes keer voor een reguliere vergadering bijeen.

De strategische agenda van Meander is voor de komende jaren groot en uitdagend. O.a. ontwikkelingen in de zorg (toenemende zorgvraag en toenemende complexiteit), digitalisering in de zorg, regiosamenwerking, arbeidsmarktkrapte en een druk op middelen zijn thema’s waar het ziekenhuis in de komende jaren mee te maken krijgt.  Daarnaast laat de meerjarenbegroting een aantal financiële uitdagingen zien die aandacht behoeven. In 2021 heeft de Raad van Toezicht – mede daarom – besloten tot de uitbreiding van de Raad van Bestuur naar drie leden.  Per 1 oktober 2021 is drs. ing. D.P. (Dietrich) van Gorsel EMFC RC aangesteld als derde lid van de Raad van Bestuur / Chief Financial Officer.

De Raad van Toezicht heeft mevrouw prof. dr. drs. M.P. (Marlies) Schijven per 1 juli 2021 benoemd als lid Raad van Toezicht, portefeuille Digitalisering, Innovatie en ICT.

De Raad van Bestuur heeft in 2021 onder andere goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht voor de volgende onderwerpen:

 • Honorering Raad van Bestuur conform de WNT
 • Jaarrekening 2020 en jaarbeeld 2020
 • Accountantsverslag 2020
 • Begroting 2022
 • Verplaatsing en uitbreiding CCU
 • Oprichting ELD Midden Nederland

Voor de bezoldiging van de leden Raad van Toezicht wordt de regelgeving van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) aangehouden.

Samenstelling Raad van Toezicht 2021
prof. dr. G.P. (Gert) Westert (voorzitter)
drs. J. (Janine) van Diggelen RA
drs. J. (Jan) Schaart MHA
R. (Ronald) Sijberden
prof. dr. drs. M.P. (Marlies) Schijven

Functie: Voorzitter
Zittingstermijn: 01-01-206/01-01-2020/01-02-2024
Aandachtsgebied: Kwaliteit van zorg, primair proces, renumeratie
Relevante (neven)functie(s):

 • Directeur IQ Healthcare / hoogleraar Gezondheidszorgonderzoek Radboudumc, Nijmegen
 • Raad van Toezicht, De Ondernemende Huisarts, Eindhoven
 • Wetenschappelijke adviesraad NVTZ, Utrecht
 •  Raad van Toezicht, Equipe Zorgbedrijven, Rotterdam

Functie: Lid
Zittingstermijn: 01-01-2018/01-01-2022/01-01-2026
Aandachtsgebied: Financiën, vastgoed
Relevante (neven)functie(s):

 • Directeur Proqualis Advisory B.V.
 • Board member Public Interest Oversight Board
 • Als docent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en Tilburg University
 • Examinator slotexamen praktijkopleiding tot accountant, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • Voorzitter Werkgroep Intermediair model, Kwartiermakers Toekomst Accountancysector

Functie: Vice-voorzitter
Zittingstermijn: 01-09-2014/01-09-2018/01-09-2022
Aandachtsgebied: Kwaliteit van zorg, remuneratie
Relevante (neven)functie(s):

 • Lid Raad van Bestuur Huisartsenzorg Drenthe
 • Lid Raad van Toezicht Vanboeijen
 • Lid Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland
 • Lid Beleidsadviescommissie Acute Zorg Ineen

Functie: Lid
Zittingstermijn: 01-05-2014/01-05-2018/01-07-2022
Aandachtsgebied: Financiën, vastgoed
Relevante (neven)functie(s):

 • Lid Raad van Toezicht ZuidOostZorg
 • Boardmember Conair / BaByliss
 • Boardmember Portola Pharmaceuticals
 • Boardmember Lloyd hotel (beëindigd per 30 juni 2020)

Functie: Lid
Zittingstermijn: 01-07-2021/01-07-2025
Aandachtsgebied: Digitalisering, innovatie en ICT
Relevante (neven)functie(s):

 • Hoogleraar Universiteit van Amsterdam (UvA), chirurg Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC)
 • Lid Raad van Bestuur ZonMW
 • Chief Medical Information Officer Ministerie VWS
 • Programmaleider Nederlandse Federatie Universiteiten (NFU) programma e-health