Medisch specialistische zorg – Fit for the future

In Meander Medisch Centrum willen we iedere patiënt passende zorg bieden. Dat is zorg die aansluit bij ieders specifieke zorgvraag, behoeftes en mogelijkheden. Vanuit de meerjarenstrategie ‘Fit for the Future’ (2020-2025) hebben we gekozen voor een aantal medische speerpunten waarmee we van betekenis kunnen zijn, met de patiënt als partner.

Speerpunten

Meander biedt een breed palet aan medische zorg en heeft een belangrijke regionale functie: voor ongeveer 280.000 mensen is Meander het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De regionale functie is goed zichtbaar in de essentiële positie die Meander bekleedt in de spoedzorg voor de regio. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Meander is een van de grootste van Nederland: er zijn slechts vijf SEH-locaties in Nederland die meer spoedzorg leveren. Ook in aantal bevallingen en niet-chirurgische opnamen op de IC is Meander regionaal en landelijk een groot centrum. Daarmee is de spoedzorg binnen Meander een essentieel onderdeel: ongeveer een derde van alle geleverde zorg, gemeten in omzet, is spoed gerelateerd. Meander wil iedere patiëntgroep passende zorg bieden die aansluit bij hun specifieke zorgvraag, behoeftes en mogelijkheden. Daarom heeft Meander gekozen voor een positionering die past bij de uitgangspositie van het ziekenhuis en de ontwikkelingen in het zorgveld. Voor de medisch specialistische zorg zijn in 2019 als thema benoemd: Spoedzorg, Oncologie, Focuskliniekzorg, Zorg voor chronische patiënten, Kwetsbare Ouderen, en de status van STZ Topklinisch ziekenhuis.

Strategie als leidraad

De strategie 2020-2025 was ook in 2021 de leidraad voor een aantal grote veranderingen en accenten in onze medisch specialistische zorg. De STZ positie is verder versterkt en Meander heeft acht gerealiseerde expertisecentra. Oncologie is en blijft een belangrijk strategisch thema. Onze patiënten moeten voor elke soort kanker in Meander terecht kunnen. Naast het bouwen en onderhouden van adequate samenwerkingsverbanden heeft Meander een nieuw Centrum voor oncologische zorg gerealiseerd. Een andere belangrijke pijler van onze strategie is de groei van de focuskliniekzorg zoals Orthopedie, Oogheelkunde en Dermatologie. In 2021 is gestart met de bouw van extra operatiekamers en een dagbehandelcentrum aan de Maatweg. Onze medische zorg richt zich ook op chronisch zieken en de kwetsbare ouderen. In 2021 is hard gewerkt om hen adequate zorg te geven die tevens de druk op het huis minimaliseert. Ons uitgangspunt hierbij was ‘ in huis als het moet, in de VVT omgeving als het kan’. Meander heeft in dit kader in de regio een coördinerende functie gekregen om de doorstroom en uitstroom beter te laten verlopen.

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg heeft onverminderd onze aandacht. Multidisciplinaire “Kwaliteits-TAFELS” vormen daar een belangrijk onderdeel van. Deze tafels verbinden zorgprofessionals rondom de kwaliteit van zorg voor de patiënt door uitkomstparameters van kwaliteit inzichtelijk te maken en daarmee de zorg te verbeteren. Belangrijke input hiervoor zijn de PROMS. De “data kwaliteit” van bestaande registraties is geoptimaliseerd en het aantal PROM-registraties is uitgebreid. Daarnaast is het gebruik van individuele PROM resultaten in de spreekkamer gestimuleerd. Kwaliteit van zorg vindt ook plaats op de werkvloer in interactie tussen patiënt en zorgverlener. Om invloed uit te oefenen op deze interactie is relevante informatie nodig. Deze “stuurinformatie” (of beleid dat hieruit voortvloeit) zou noodzakelijk, effectief en doelmatig moeten zijn. We hebben deze informatie verbeterd met relevante dashboards en zinnige indicatoren.

Tot slot is de participatie door patiënten verder vormgegeven. De unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten is een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van zorg te verhogen. Patiënten spelen namelijk een belangrijke rol in het verbeteren van de veiligheid van hun eigen zorgproces. Van de patiënt wordt meer en meer verwacht dat hij zelf de regie neemt bij beslissingen rondom de behandeling in relatie tot zijn kwaliteit van leven. Meander neemt het initiatief om de patiënt en zijn naaste centraal te stellen en hen aantoonbaar te betrekken bij o.a. de kwaliteit van zorg, onderzoek, innovaties of beleidskeuzes.

Oncologie

Oncologie is en blijft een belangrijk strategisch thema. Patiënten kunnen voor diagnose en behandeling van nagenoeg iedere vorm van kanker in Meander terecht.
In oktober 2021 is het Meander Centrum voor oncologische zorg geopend. In het gespecialiseerde centrum kan Meander Medisch Centrum nog betere zorg geven aan patiënten met kanker. Borstkankerpatiënten kunnen in het nieuwe centrum terecht voor hun hele zorgtraject, van diagnose tot en met poliklinische behandeling en nazorg. Ook een groot deel van de poliklinische oncologische zorg is gecentreerd in het nieuwe centrum.

Judith Herder, longarts en voorzitter Oncologiecommissie
“Meander Centrum voor oncologische zorg is een micro-netwerk van medische, verpleegkundige en ondersteunende professionals rondom de patiënt. Een team, van poli-assistent tot en met medisch specialist, dat samenwerkt en klaarstaat voor de patiënt met allemaal hetzelfde doel voor ogen: de beste zorg geven aan mensen met kanker, volgens de laatste medische inzichten, gebruik makend van de kennis en expertise in het netwerk van ziekenhuizen.”

Ondersteuningsconsulenten

Meander wil mensen met kanker niet alleen de beste medische zorg bieden, maar ook goed begeleiden naar ondersteunende zorg in het ziekenhuis, thuis of elders. Meander heeft daarom, met behulp van de Vrienden van Meander, in 2021 twee ondersteuningsconsulenten aangesteld. Ondersteunende zorg betreft alle niet-medische zorg waarbij behandelingen gericht zijn op het verlichten van klachten en symptomen en op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten.

Oncomid

Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

UITGELICHT

Meander Centrum voor oncologische zorg geopend

In oktober 2021 is het Meander Centrum voor oncologische zorg officieel geopend. In het gespecialiseerde centrum kan Meander Medisch Centrum nog betere zorg geven aan patiënten met kanker.

Meander wil de beste oncologische zorg bieden, afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de patiënt en volgens de nieuwste inzichten. Patiënten kunnen voor diagnose en behandeling van nagenoeg iedere vorm van kanker in Meander terecht. Een groot deel van de poliklinische oncologische zorg is sinds het najaar van 2021 gecentreerd in het Meander Centrum voor oncologische zorg. In het centrum worden alle kennis en ervaring gebundeld. Naast een hoge kwaliteit van zorg staan echt contact, oprechte aandacht, samenwerking en persoonlijke keuzes centraal in de zorg voor onze oncologische patiënten. In lijn met de healing environment principes van Meander is voor het Meander Centrum voor oncologische zorg gekozen voor zachte kleuren, veel daglicht, ruimte en uitzicht op het Meanderpark en de Eem. Ook de ondersteuningsconsulenten houden spreekuur in het Meander Centrum voor oncologische zorg. De nieuwe functie van ondersteuningsconsulent, die in maart van 2021 gestart is, helpt bij het vinden van passende ondersteunende zorg tijdens en/of na de behandeling van kanker.

Coronapandemie gedurende het jaar

Ook in 2021 hield het coronavirus de samenleving in zijn greep. Van verplichte avondklok en boosterprik tot weer een stevige lockdown; de impact van de pandemie was in 2021 groter dan verwacht. De zorg voor coronapatiënten in Meander werd bijna ‘business as usual’. De zorg in het ziekenhuis was steeds beter georganiseerd en liet daardoor ook ruimte voor reguliere zorg die eerder was uitgesteld. Ondanks dat het werk voor het zorgpersoneel erg intensief was, konden veel medewerkers toch genieten van een welverdiende zomervakantie, niet wetende dat een nieuwe variant, Omikron, zou zorgen voor een flinke piek aan het einde van het jaar.

Tijdens de eerste weken van 2021 kregen ruim 500 zorgmedewerkers in de directe COVID-zorg hun eerste vaccinatie tegen het coronavirus. De rest van het personeel volgde in de maanden april en mei samen met het vaccinatieprogramma voor kwetsbare patiënten. Ondanks de bescherming van het vaccin, voerde Meander in het voorjaar de campagne Meander Virusvrij om het risico op besmetting bij patiënten en medewerkers te verkleinen. Op alle afdelingen werd streng en soms ludiek gewezen op de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Ondanks dat in het voorjaar weer alle poliklinieken open waren voor de reguliere zorg, bezochten minder patiënten het ziekenhuis voor een eerste poliklinisch consult. Medisch specialisten maakten zich zorgen over de gezondheidseffecten bij patiënten die te lang doorlopen met klachten. Daarom startte Meander in maart 2021 de campagne ‘Niet wachten bij klachten’. In deze campagne werden patiënten opgeroepen tijdig een afspraak te maken met hun huisarts en na een doorverwijzing ook direct een afspraak te maken met het ziekenhuis.

Lees ook: Waar blijven patiënten in Meander MC? ‘Noodkreet’ van bezorgde artsen: ‘Niet wachten bij klachten!’ | Amersfoort | AD.nl

De cijfers van het aantal coronabesmettingen in Nederland waren in maart 2021, na de grote piek in januari, weer alarmerend: de besmettingen namen toe en er dreigde een nieuwe piek in de ziekenhuisopnamen. Vanaf 1 maart schommelde het totaal aantal coronapatiënten rond de 25 patiënten, met af en toe een uitschieter naar boven of beneden. Op de Intensive Care lagen steeds 6 tot 9 patiënten, waarbij 9 als maximum capaciteit gold. Deze derde coronagolf duurde tot half mei. Vanaf mei was er weer tijd en ruimte voor de inhaalzorg. Het OK-programma was maximaal gevuld en extra sessies werden ingepland.

In juni lieten de landelijke besmettingscijfers en de nieuwe opnamen van patiënten een dalende trend zien. Zo ook in Meander. De dalende aantallen betekende dat vanaf 1 juni de cohortafdeling werd opgeheven en dat verpleegkundigen, service-assistenten en andere ondersteuners weer aan de slag konden in hun ‘normale’ teams in de kliniek. Op de IC bleven 6 bedden gereserveerd voor coronapatiënten.

Gerald Staaks, longarts en voorzitter MSB Midden Nederland:
“Als Meander zijn we heel snel in het op- en afschalen van zorg. Uit studie is gebleken dat wij er tijdens de coronapandemie in zijn geslaagd om substantieel meer zorg te blijven leveren dan het gemiddelde van de Nederlandse ziekenhuizen. Dat is een mooie prestatie, maar we moeten alert blijven op overbelasting van het personeel. Daarom kijken we altijd kritisch naar de OK-planning en beddencapaciteit. Het vinden van een evenwichtige en gezonde balans in alle zorg is de grootste uitdaging als de besmettingen toenemen en de prognoses onvoorspelbaarder worden.”

Na een geringe stijging van het aantal coronapatiënten in het najaar, kondigde de ‘vierde golf’ van besmettingen zich aan in november. Op verzoek van de ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorg) schaalde Meander het aantal klinische bedden voor coronapatiënten op. In nauw overleg met alle betrokkenen werd de OK-planning aangepast en operaties afgezegd. In de weken die volgden werden voorbereidingen getroffen om een grote piek in ziekenhuisopnamen op te kunnen vangen. De druk op de kliniek werd verminderd door aanpassingen in het OK-programma en aan de poliklinieken werd gevraagd om daar waar mogelijk de fysieke consulten te vervangen door een telefonisch of videoconsult.

Ook het verplaatsen van (herhaal)consulten naar 2022 hielp om capaciteit van dokters en verpleegkundigen vrij te spelen voor eventuele extra ondersteuning in de kliniek. Eind november bereikten de besmettingen in Nederland hoogten die niet voor mogelijk werden gehouden. De prognoses van de ziekenopnames waren verontrustend. Onvoorstelbare aantallen betekende niet dat Meander onvoorbereid was; iedereen stond nog steeds klaar voor de opvang en behandeling van een grote(re) toestroom van coronapatiënten in de kliniek en IC. Uiteindelijk nam in december 2021 het aantal ziekenhuisopnamen af, mede door de toegenomen vaccinatiegraad onder de bevolking en de overheidsmaatregelen om het aantal besmettingen te beperken.

Lees ook : Meander sluit vier operatiekamers door toename coronapatiënten

UITGELICHT

Herstellen met het Covid Thuis programma

Meander is in 2021 begonnen met het thuis monitoren van coronapatiënten die stabiel genoeg zijn om met zuurstof naar huis te gaan. Deze patiënten kunnen zo in hun vertrouwde omgeving herstellen.
Vanaf de start in januari tot en met eind 2021 zijn bijna honderd coronapatiënten thuis gemonitord. Deze patiënten konden gemiddeld zeven dagen eerder naar huis. Het Covid Thuis programma zorgde ervoor dat Meander, vooral tijdens de coronagolven, bedden vrij heeft kunnen maken voor patiënten die anders naar een ander ziekenhuis vervoerd hadden moeten worden.

De monitoring van de coronapatiënten wordt gedaan met behulp van de Luscii-app. Patiënten vullen een aantal keer per dag meetwaarden, zoals saturatie, temperatuur en gesteldheid in. Deze gegevens worden zeven dagen per week in Meander door een speciaal thuismonitoringsteam, bestaande uit triagisten, verpleegkundigen, arts-assistenten en longartsen, uitgelezen en opgevolgd. Ook is er vanuit het ziekenhuis regelmatig telefonisch contact met de patiënten. Uit de evaluatie bleek dat zowel patiënten als zorgverleners positief zijn over het programma.