Beste mensen, beste teams

Meander, een mensgerichte organisatie
In Meander staat de mens centraal. De mensgerichte zorg komt terug in de klantbeloften: oprechte aandacht, echt contact, persoonlijke keuzes en samenwerking. Deze beloften zijn voelbaar en zichtbaar in alles wat Meander doet, zowel in de directe patiëntenzorg als in de ondersteuning, in het contact met patiënten en collega’s, tijdens het werk of in de pauze. Iedereen draagt vanuit zijn of haar eigen deskundigheid bij aan mensgerichte zorg; er zijn voor mensen op de momenten die ertoe doen.

Mensen die zich goed voelen, presteren beter

Meander heeft in 2021 de route voortgezet naar een vitale organisatie, waarbij het welzijn van de medewerkers voorop staat. Meander ziet de medewerkers niet alleen als medewerker, maar ook als mens. Daarmee passen we de vier klantbeloften van Meander, oprechte aandacht, echt contact, persoonlijke keuzes en samenwerking, ook toe op onze medewerkers. Mensen die zich op het werk en thuis goed voelen, presteren beter. Medewerkers hebben zelf de regie over wat zij nodig hebben voor hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Karin van der Goot, manager Personeel en Organisatie:
“Wij zijn er enorm trots op dat onze medewerkers, ondanks de uitzonderlijke omstandigheden in 2021, ons ziekenhuis nog zo goed hebben kunnen laten functioneren. Om alle medewerkers te bedanken en de verbinding met elkaar te zoeken, is er aan het einde van het jaar voor het eerst in de geschiedenis van Meander een online feest Meander Winter Wonderland georganiseerd.”

Verbinding in tijden van corona

De impact van corona op medewerkers is in 2021 begrijpelijk heel groot geweest. Medewerkers in de zorg werden continue gevraagd om meer te werken, anders te werken of in een ander team te werken. Er is veel gevraagd aan inzet en flexibiliteit. Medewerkers van stafdiensten werd gevraagd om vanuit huis te gaan werken en dat bracht weer andere uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het thuisfront met kleine kinderen. Meander heeft op allerlei manieren alle medewerkers zo goed mogelijk geprobeerd te ondersteunen in hun betekenisvolle werk. Zo is er n.a.v. een enquête onder thuiswerkers een visie op thuiswerken ontwikkeld, waarbij de uitkomst was dat men graag gedeeltelijk thuis wilde werken, maar dan wel met goede faciliteiten. Het in de coronatijd opgerichte Mental Support Team bood een luisterend oor voor wie daar behoefte aan had en er werd een afdeling ingericht om even te kunnen ontspannen.

Iedereen VIP en aandacht voor jezelf

Of medewerkers nu jong zijn of oud, al lang bij Meander werken of nog maar net: iedereen verdient het om lekker in zijn vel te zitten. Als je lekker in je vel zit, heb je meer plezier, kun je tegen een stootje en krijg je energie van wat je doet. Op het werk en thuis. Bij Iedereen VIP draait het om de gezondheid en ontwikkeling van medewerkers.

Elke medewerker in de zorg heeft doorgaans heel veel aandacht en zorg voor een ander, maar vergeet zichzelf daarbij weleens. Juist in het jaar waarin zoveel werd gevraagd, is aandacht voor jezelf dan ook minstens zo belangrijk. Het gaat erom dat medewerkers in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven. Aandacht voor jezelf stond dan ook centraal in 2021 in het programma van Iedereen VIP.

MOOI-gesprek

In 2021 is het MOOI-gesprek geïntroduceerd in Meander. Meander investeert samen met medewerkers in gezondheid, ontwikkeling, betrokkenheid en de inzetbaarheid van medewerkers. Het is ook belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden hieraan samen werken en hierover met elkaar in gesprek zijn. Dat zij gesprekken voeren die ertoe doen en waarin veilig gereflecteerd kan worden en waar ook waardering uitgesproken kan worden. Hieruit is in 2021 het MOOI-gesprek voortgevloeid. MOOI staat voor de thema’s Motivatie, Ontwikkeling en Inzetbaarheid. Bij een MOOI-gesprek staat met volle aandacht het gesprek centraal en niet het systeem.

Mensgericht leiderschap

Vanuit een focus op mensen heeft Meander in 2021 een visie op mens- en doelgericht leiderschap opgesteld. Mensgericht leiderschap richt zich op de medewerker in de context van zijn of haar leven. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Dat wij de talenten van mensen willen benutten.
  • Dat wij mensen willen uitdagen.
  • Dat wij mensen willen motiveren door verantwoordelijkheden te verbinden aan bevoegdheden.
  • Dat wij mensen willen sturen op persoonlijk leiderschap.

Bij doelgericht leiderschap is de leider doelgericht en probeer je anderen daarin mee te nemen. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Dat je duidelijk bent in de definitie van het gewenste resultaat en doel.
  • Dat je helder, open en transparant communiceert over behaalde resultaten en doelen.

De thema’s kwetsbaarheid, verbinding en lef staan hierbij centraal. De visie op leiderschap zal in 2022 geïmplementeerd worden binnen Meander, met een bijbehorend leiderschapsprogramma.

Meten en verbeteren

Meander vindt het belangrijk om te weten hoe medewerkers het werk en de werkomstandigheden beleven en wat er nodig is om ‘sterk in je werk’ te kunnen (blijven) staan. Om die reden voeren wij elke vier jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit onder alle medewerkers. Dit onderzoek is in het laatste kwartaal van 2021 uitgevoerd. In totaal vulden 1712 medewerkers van Meander (54%) het MTO in. In 2022 gaat Meander aan de slag met de uitkomsten hiervan. Voor P&O geldt dat het uitgangspunt voor al het nieuwe beleid is dat er altijd, voorafgaand aan en na afloop van de ingang van nieuwe programma’s, grotere metingen zoals het MTO worden gedaan, maar ook kleinere metingen. Dit doen we vanuit het gedachtegoed dat we het welzijn van de organisatie én onze mensen eerst analyseren om het vervolgens te optimaliseren.

De polikliniek als aantrekkelijke, prettige en veilige werkplek waar erkenning en samenwerking centraal staat

Ontwikkelingen zoals complexere zorgvraag en -aanbod, de toegenomen mondigheid van de patiënt, diens behoefte aan eigen regie en verdere digitalisering hebben geleid tot een verschuiving van het beroepsprofiel van ondersteunende functies binnen de polikliniek. Dit heeft gezorgd voor een verandering in de benodigde competenties. Daarnaast is er sprake van een krappe arbeidsmarkt voor ondersteunende functies binnen de polikliniek, waardoor het vanwege een relatief hoge uitstroom moeilijk is om nieuwe poli-assistenten te vinden en langdurig aan Meander te binden.

In lijn met de strategie van het ziekenhuis om de beste mensen en de beste teams te hebben, was er daarom reden genoeg om de poliklinische professie te herijken, duurzaam en optimaal in te gaan richten.

Op de poliklinieken werken verschillende functies in de ondersteuning met elk hun eigen takenpakket, dat bestaat uit onder andere het ondersteunen van de spreekuren, verzorgen van de administratieve afhandeling, het organiseren van afspraken, kwaliteitszorgtaken en het te woord staan van patiënten. Zowel het takenpakket als de inzet van functies verschilt per polikliniek.

Gelet op de hierboven beschreven (externe) ontwikkelingen is een herijking en herwaardering van de ondersteunende functies noodzakelijk. Het Centrum voor Medisch Specialistische Zorg (CMSZ) heeft zich tot doel gesteld dat in 2025 duidelijk is welke ondersteunende functies worden ingezet om top poliklinische zorg te leveren en welke competenties voor deze functies nodig zijn. In 2025 beschikken de poli-assistenten over basiskennis en vaardigheden om zo nodig voor bepaalde taken op verschillende poliklinieken ingezet te kunnen worden en ervaren zij uitdaging, ondersteuning en ontwikkelruimte in hun werk. Zowel op individueel- als teamniveau. Dit maakt dat de poliklinische teams een aantrekkelijke, prettige en veilige werkplek zijn waar erkenning en samenwerking centraal staat.

In 2021 zijn de poli-assistenten met elkaar ‘op reis’ gegaan en werken zij samen stapsgewijs aan de Polikliniek van de Toekomst.

UITGELICHT

Op 12 mei 2021, de jaarlijkse Dag van de Zorg, lanceerde het CMSZ (Centrum Medisch Specialistische Zorg) de Visie op de Poli-assistent 2025. Deze visie maakt deel uit van een groter plan om de poliklinieken in Meander toekomstbestendig te maken.

Astrid Posthouwer (Raad van Bestuur) en Annewil Lettink (manager CMSZ) lichtten in een speciale video de ontwikkelingen toe en nodigden alle medewerkers van de poliklinieken uit om mee op reis te gaan.

Achter de schermen van elke polikliniek verandert er namelijk veel. De patiënt is mondiger, neemt meer regie en plant zelf afspraken in. Zorg vindt op afstand plaats voorafgaand, tijdens en na het bezoek aan de polikliniek. De zorgvraag is complex en vereist maatwerk. Ook breidt het takenpakket van de functies op de polikliniek alsmaar uit en neemt de krapte op de arbeidsmarkt voor poli-functies toe.

Bij de Polikliniek 2025 hoort ook een moderne visie op de poli-assistent. Die functie verandert mee. De poli-assistent 2025 kan multitasken, loslaten en omarmen, is daadkrachtig en pro-actief. De poli-assistent is medisch goed onderlegd en kan in de basis zelfs overstijgend werken waar mogelijk en nodig. Zo profiteert iedereen van verbinding en differentiatie.

De mens centraal

Echt contact, oprechte aandacht, persoonlijke keuzes en samenwerking. Dat is wat Meander belooft aan patiënten, hun naasten, collega’s en samenwerkingspartners. In juni introduceerde Meander deze vier klantbeloften waarmee het ziekenhuis invulling geeft aan de ambitie om mensgerichte zorg te leveren.

Lid Raad van Bestuur Astrid Posthouwer, manager P&O Karin van der Goot, voorzitter van de Cliëntenraad Willy Heuveling en gynaecoloog Inge Evers onthulden de klantbeloften in de Laan.

Karin van der Goot, manager P&O: “Wij hebben patiënten en medewerkers gevraagd wat onze zorg speciaal maakt of zou moeten maken. Bovenaan de lijst van veelvoorkomende antwoorden stonden woorden zoals aandacht, contact, gezien worden, de beste zorg en samenwerken. Waar we vroeger dachten vanuit de gedachte ‘de patiënt centraal’ veranderden we van mening en kwam de focus te liggen op ‘de mens centraal’. En dat geldt niet alleen voor patiënten maar ook voor medewerkers. Uiteindelijk zijn hier vier klantbeloften uit naar voren gekomen die heel goed aangeven wat patiënten van ons mogen verwachten. De afgelopen tijd, ook tijdens de coronacrisis, hebben we onder medewerkers veel aandacht geschonken aan deze beloften. Vandaag introduceren we de klantbeloften officieel aan onze patiënten, hun naasten en onze ketenpartners. Omdat klantbeloften naast merkbaar ook zichtbaar moeten zijn, zijn er vier grote visuals van de klantbeloften opgehangen in De Laan van ons gebouw in Amersfoort en in de hal in Baarn. Zo is het voor iedereen zichtbaar wat wij beloven en waar wij op aanspreekbaar zijn.”

Banenmarkt voor verpleegkundigen

Het organiseren van een banenmarkt in coronatijd. Dat ligt misschien niet erg voor de hand. Toch organiseerde Meander begin december een banenmarkt voor verpleegkundigen met ziekenhuiservaring uit Amersfoort en de regio.

Voor de flexpool en diverse afdelingen stonden we te springen om nieuwe mensen. Juist toen er opnieuw een golf aan coronapatiënten werd verwacht. Het was hét moment om kennis te maken met Meander, te solliciteren of zelfs direct in te stappen en met een contract de deur uit te lopen. Van collega’s van de flexpool tot specialties zoals Hartbewaking, Verloskunde en Dialyse; van allerlei afdelingen uit het ziekenhuis waren collega’s aanwezig om deelnemers te vertellen over hun werkzaamheden.

In totaal kwamen er 57 mensen naar de banenmarkt. Half januari stond de teller op 9 mensen die zijn aangenomen voor diverse functies zoals zorgondersteuner, verpleegkundige en service-assistent. Ook stonden er nog negen meeloopdagen gepland en waren er nog twee mensen in een sollicitatieprocedure.