Medisch Specialistisch Bedrijf

Samenwerking in harmonie

Ook in 2021 heeft de aanhoudende COVID-pandemie op velerlei manieren de activiteiten van het ziekenhuis en MSB gedomineerd. Naast het continueren van de crisisorganisatie, is veel aandacht besteed aan het structureel zorgdragen voor de continuïteit van zorg. Een toenemend en langdurig aanhoudend ziekteverzuim in alle geledingen van het ziekenhuis, noopte tot het uitwerken van alternatieve ideeën, minder voor de hand liggende keuzes en daadkrachtige aanpak.

De hoge werkdruk heeft merkbaar een wissel getrokken op het ziekenhuispersoneel, maar ook op de leden van het MSB. Desondanks is niet alleen de bestuurlijke samenwerking in goede harmonie verlopen, maar hebben vele medisch specialisten opnieuw een grote mate van flexibiliteit, inzet, betrokkenheid en collegialiteit getoond om COVID-zorg te kunnen bieden en achterstanden in de reguliere zorg zo beperkt mogelijk te houden.

Na twee COVID-jaren is de wens voelbaar om ontmoetingen, zowel in het patiëntencontact als in het onderlinge contact als ‘vanouds’ te kunnen organiseren, daarnaast is er het besef dat alternatieve werkwijzen – zoals versneld doorgevoerde digitalisering – de ‘nieuwe standaard’ zijn gaan vormen en verschuiving van de zorg van intramuraal naar extramuraal mogelijk maken: een eerste aanzet tot  ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)

Grote uitdaging voor de komende jaren is het beheersen van de zorgkosten zonder in te leveren op kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Het thema ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ lijkt een belangrijke sleutel om de zorg toekomstbestendig te organiseren. Op verschillende thema’s wordt in Meander al gewerkt aan het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Een mooi voorbeeld in dit kader is Covid Thuis’, tot stand gekomen tijdens de coronacrisis. De impact van bestaande initiatieven is echter nog beperkt en goede voorbeelden zijn in praktijk lastig op te schalen.

Het MSB is samen met het ziekenhuis begonnen met de voorbereiding van een versnellingsprogramma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ om in de komende jaren in samenhang met andere initiatieven en samenwerkingsstructuren (in de regio) de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden.

Samenwerking met de huisartsen in de regio

Ook is in 2021 samen met de huisartsen Eemland gewerkt aan de speerpunten van de regio-agenda, onder andere de zorg voor kwetsbare ouderen, integratie spoedeisende hulp en huisartsenpost en de beweging om de juiste zorg op de juiste plek te beleggen.

Met het benoemen van een nieuwe medisch coördinator voor de eerstelijn – Ayse Demir, klinisch chemicus-, is een nieuwe impuls gegeven aan het versterken van de samenwerking met de huisartsen. Samen met de nieuwe accountmanager in het ziekenhuis en de aanspreekpunten bij Huisartsen Eemland kan worden gewerkt aan het actualiseren van de werkafspraken, het verbeteren van de communicatie en het versterken van de samenwerking, onder meer door het organiseren van (online) ontmoetingen en kennisoverdracht.

Eind van het jaar heeft het MSB bestuur het gezondheidsakkoord Samen Sterker getekend samen met de bestuurders van Huisartsen Eemland, tien VVT-instellingen, GGz Centraal, acht gemeenten in de regio, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zorgkantoor Zilveren Kruis. Hiermee spreken zij de intentie uit om intensiever samen te werken aan goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van Eemland.

Nienke Josephus Jitta, secretaris MSB bestuur en lid STZ-kernteam voor de pijler Acute Zorg

 “We staan in de toekomst voor een grote uitdaging: onder meer als gevolg van de toegenomen levensverwachting, zal de zorgvraag de komende jaren stijgen, terwijl de zorgkosten niet verder mogen stijgen. Om dàt het hoofd te bieden, zullen we de acute zorg anders moeten gaan organiseren”. 

STZ

Ook in 2021 heeft het MSB actief bijgedragen aan het realiseren van de ambities van Meander als STZ-ziekenhuis, onder andere door het verstevigen van de topklinische zorg: hoogwaardige medisch specialistische zorg met een bovenregionale functie. De STZ-pijlers en thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen de bodem voor de topklinische zorg in Meander.

Het MSB heeft nadrukkelijk een bijdrage geleverd aan het STZ-kernteam, in het bijzonder aan de pijler ‘topklinische zorg’ en de actuele thema’s ‘24/7 acute zorg’ en innovatie. Voor de erkende topklinische functies is invulling gegeven aan het faciliteren van een tijdelijk budget waarmee de functies kunnen door ontwikkelen in lijn met de STZ-criteria, tevens nodig voor de toekomstige herbeoordeling van de functies in het STZ-zorgregister.

In samenhang met landelijke ontwikkelingen is op het gebied van de acute zorg gestuurd op het organiseren van een toekomstbestendige vakgroep SEH, het verbeteren van de capaciteitsproblematiek en doorstroom in de keten, de opvang van kwetsbare ouderen en de voorbereidingen van een spoedplein.

Feedbacksystematiek voor medisch specialisten

Aan de hand van de bijgestelde IFMS-leidraad van de FMS is het MSB in 2021 gestart met een 5 jaars-cyclus waarin de planning van de verschillende functioneringscycli (kwaliteits- opleidingsvisitatie en IFMS/GMFS) op elkaar zijn afgestemd. Op deze wijze staat IFMS niet geïsoleerd, maar is het een onderdeel van een (kwaliteits)systeem van samen leren en verbeteren binnen de zorgorganisatie en in netwerken van medisch specialisten. Dit doet ook meer een beroep op de intrinsieke motivatie van professionals om zelf voortdurend te verbeteren en elkaar daarbij te helpen. Vanwege de positieve ervaringen met de GFMS krijgt elke vakgroep ook voor de bespreking van de IFMS externe gespreksbegeleiding aangeboden.

Centrum voor Artificiële Intelligentie

In 2021 is het Meander Centrum voor Artificiële Intelligentie van start gegaan. Het centrum is gepositioneerd bij I&A, onder de sectie Innovatie, en richt zich op onderzoek naar de waarde van kunstmatige intelligentie in de tweedelijns medische zorg. Er zijn drie promovendi van start gegaan vanuit de Sectie Heelkunde en er bleek al snel brede interesse vanuit het ziekenhuis, onder andere vanuit Radiologie, Klinische Chemie, Anesthesiologie, I&A en F&C. Het centrum streeft ernaar de komende jaren verder uit te breiden, samen met de strategische partners Universiteit Twente, Rijks Universiteit Groningen en Ethicon Digital Solutions.

Samenwerkingsverbanden

Op het gebied van de oncologie is wederom in toenemende mate invulling gegeven aan netwerkgeneeskunde en samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen in de regio. Naast het voorzetten van de samenwerking in RAKU-verband is onder meer actief deelgenomen aan het regionale oncologische netwerk Midden-Nederland (Oncomid).
Voor de samenwerking met het ziekenhuis Tergooi is een plan voor verdere intensivering opgesteld gericht op kennisdeling, kwaliteitsverbetering, verhoging van het aantal inclusies in wetenschappelijk onderzoek en het voldoen aan de SONCOS-normen. Ook andere vakgroepen verkennen een verdergaande samenwerking om de oncologische zorg effectief en efficiënt te borgen voor de regio. Het in het najaar geopende Centrum voor oncologische zorg in Meander biedt ruimte en gelegenheid om niet alleen de kwaliteit van zorg aan de oncologische patiënten te verbeteren, maar ook de verschillende samenwerkingsverbanden structureel te versterken.
Ook voor de eerstelijns laboratorium diagnostiek zijn samenwerkingsverbanden geïntensiveerd.
In regionaal verband wordt samen gewerkt om deze diagnostiek op een kwalitatief hoogwaardig (service) niveau aan te bieden aan de huisartsen. Omdat de regio Eemland in twee verzorgingsgebieden valt, wordt met ziekenhuizen in zowel Gelderland, als de regio Utrecht samengewerkt.

Samenstelling bestuur MSB Midden Nederland in 2021

De heer drs. G.H.A. Staaks, longarts – voorzitter
Mevrouw dr. A.J.L. Weersink, arst-microbioloog – vice voorzitter
De heer drs. O.A. Groot, internist-intensivist – secretaris (tot 12-04-2021)
Mevrouw N. Josephus Jitta, internist-intensivist – secretaris (vanaf 12-04-2021)
De heer drs. D.D.P. Dijkstra – penningmeester (tot 05-05-2021)
De heer dr. D.A. Heuveling, KNO-arts – penningmeester (vanaf 05-05-2021)
Mevrouw dr. M.M. Malingré, ziekenhuisapotheker – lid
De heer prof. dr. I.A.M.J. Broeders, chirurg – lid